Деница Аргирополус

Деница Аргирополус, организатор на фестивал АНТРАКТ